Met deze “Privacy Policy” wordt de verwerking van uw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: BCM (BVBA) met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 62 – 1850 Grimbergen, België en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW BE 0473.817.185 (hierna: BCM (BVBA)). In deze privacy policy wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf. Artikel 1 – Algemeen 1.1. BCM (BVBA) leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. 1.2. BCM (BVBA) stelt daarnaast alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven Artikel 2 – Persoonsgegevens 2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt: – Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres – Categorie 2: bij registratie op nieuwsbrief: uw e-mailadres; – Categorie 3: via cookies: tracking van gebruik van de website; – Categorie 4: facturatiegegevens;   2.2. BCM (BVBA) kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
  • door gebruik van cookies (zie onderstaand);
  • tijdens uw registratie voor de nieuwsbrief, contactaanvraag, downloaden van informatie (bijvoorbeeld een e-book) en gebruik van de website;
2.3. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 10. Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking 3.1. Algemene doeleinden: BCM (BVBA) zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken: – Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van BCM (BVBA) om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren; – Categorie 2: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, , met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden; – Categorie 3: het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming; – Categorie 4: de levering en facturatie van door u aangevraagde diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd. 3.2. Direct marketing: Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan BCM (BVBA) uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken. Deze uitschrijflink wordt op elke verstuurde email vanuit direct marketing oogpunt meegegeven. BCM (BVBA) zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming. Artikel 4 – Duur van de verwerking De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen BCM (BVBA)  en U.   Artikel 5 – Uw rechten Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek. 5.1. Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens. 5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan BCM (BVBA) . Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. 5.3. Recht van verzet: U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing. 5.4. Recht van overdraagbaarheid: U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. 5.5. Recht van intrekking van de toestemming: Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken. 5.6. Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar info@pahilleke.be , per post naar Brusselsesteenweg 62 – 1850 Grimbergen, België.  Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie. Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina.   5.7. Automatische beslissingen en profiling: Tijden de verwerking van uw persoonsgegevens worden er geen profilingmethodes gebruikt met nadelige automatische impact op de ontvangen diensten. 5.8. Recht om klacht in te dienen: U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be. Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid 6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 6.2. In geen geval kan BCM (BVBA) aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. 6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.   Artikel 7 – Toegang door derden 7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers. 7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy. 7.3. Advertentievertoningen en -kliks kunnen worden geregistreerd door BCM (BVBA)  en door advertentienetwerken waaraan BCM (BVBA) deelneemt. De volgende advertentienetwerken zijn partners op BCM (BVBA) en gaan zelf de registratie doen van technische kenmerken van een advertentievertoning of -klik:
  • /
  Artikel 8 – Disclosure naar samenwerkingen met derden 8.1. Verschillende blogposten op BCM (BVBA) zijn gemaakt in samenwerking met bedrijven of merken. Hierbij benadrukt BCM (BVBA) steeds de volledige vrijheid in mening en contentuitwerking tijdens de samenwerking. 8.2. In geen enkel geval wordt objectiviteit aan de kant gezet en aangeleverde content of inspiratie gekopieerd zonder zelf de eigen mening hierop te geven. 8.3. Elke blogpost waarbij een dergelijke samenwerking zal steeds duidelijk worden aangegeven met een disclosure mededeling onderaan de blogpost. 8.4. Hierbij dient aangegeven te worden, dat er geen persoonsgegevens worden gedeeld met deze derden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.   Artikel 9 – Links naar andere websites 9.1. BCM (BVBA)  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop BCM (BVBA) door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van BCM (BVBA). 9.2. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.   Artikel 10 – Cookies 10.1. Rond het gebruik van Cookies verwijzen wij naar de cookie statement van deze website.

🗺️ Brusselsesteenweg 62
      1850 Grimbergen
💳 BE 0473 817 185